ขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างบ้าน กฎหมายและความรู้ก่อนการสร้างบ้าน การขอเลขที่ประจำบ้าน และการรื้อถอนบ้าน

Last updated: 2021-04-18  |  508 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างบ้าน  กฎหมายและความรู้ก่อนการสร้างบ้าน การขอเลขที่ประจำบ้าน และการรื้อถอนบ้าน

ความรู้การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน สร้างอาคาร

กฎหมายและความรู้ก่อนการสร้างบ้าน การขอเลขที่ประจำบ้าน และการรื้อถอนบ้าน  อาคาร

          ในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร ที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนเสียก่อนและจะสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้โดยยื่นคำร้อง ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา และสำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

การแจ้งการปลูกสร้างบ้านและผู้มีหน้าที่รับแจ้ง

          เมื่อปลูกบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่นั้น ๆ คือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอำเภอ หรือผู้ช่วยนายทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมือง สำนักเขต กรุงเทพมหานคร ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณีเพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้างบ้านเสร็จ หากไม่ไปแจ้งตามกำหนดมีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้าน อาคาร

          1. หนังสือหรือเอกสารได้รับอนุญาตการปลูกสร้างบ้าน หรืออาคาร (เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ประกาศ ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายผังเมือง)

          2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวของผู้แจ้ง กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำบัตรประจำตัว ของผู้มอบและหนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) ไปแสดงด้วย

          3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า (ถ้ามี)

          4. ผู้แจ้งให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งพร้อมหลักฐานที่นำไปแสดง

          5.ภาพถ่ายอาคารที่สร้างแล้วเสร็จเกิน 70 %

วิธีการรับแจ้งทะเบียนบ้าน อาคาร

          เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการสร้างบ้านใหม่แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่นำไปแสดง เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ก็ให้กำหนดเลขหมายประจำบ้านให้พร้อมกับจัดทำทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป โดยจะมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินกรในเรื่องการ ย้ายบุคคลเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในโอกาสต่อไป หรือจะดำเนินการในคราวเดียวกันก็ได้ ส่วนเลขประจำบ้าน ที่นายทะเบียน กำหนดให้นั้น ให้เจ้าบ้านไปจัดทำเลขประจำบ้านติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่รั้วบ้าน ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง

การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีเลขประจำบ้าน  อาคาร

          เมื่อได้มีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารโดยไม่ประสงค์จะปลูกสร้างใหม่ในที่ดินนั้นอีก หรือรื้อเพื่อไป ปลูกสร้างที่อื่น ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งภายใน 1 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จพร้อมกับนำสำเนาทะเบียนบ้านคืนแก่นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

          การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคาร ภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 และเพิ่มเติม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้อง กันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

หลักเกณฑ์

          1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1) ที่สำนักงานกองช่าง ของหน่วยงานท้องถิ่น

          2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนดังนี้

                    - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด (บางหน่วยงาน 3 ชุด)

                    - ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด

                    - ภาพถ่ายเอกสาร, บัตรประจำตัวประชาชน(หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต 1 ชุด

                    - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน, นส.3 ถ่านต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด

                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

          3. กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักฐานดังต่อไปนี้

                    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

                    - ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด

                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

                    - สัญญาเช่าที่ดิน

          4. กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                    - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด

                    - ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด

                    - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด

                    - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

          5. มีแบบบ้านฟรีของกระทรวงมหาดไทย สำหรับบริการประชาชน 30 แบบ ติดต่อได้ที่สำนักงานกองช่าง ท้องถิ่นไกล้บ้านท่าน

                    - มีอาคารชั้นเดียวและสองชั้น

          6. เรื่องอื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับกองช่าง

                    - ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล (กรณีทางหลวงให้ยื่นที่กรมทางหลวง)

                    - ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต (กรณีทางหลวงให้ยื่นที่กรมทางหลวง)

                    - เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์ (กรณีทางหลวงให้ยื่นที่กรมทางหลวง)

                    - กรณี eia หรือ  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จขั้นตอนนี้ก่อนยื่นแบบ

Powered by MakeWebEasy.com