บริษัทรับทำ EIA และ IEE รับทำ eia หรือ Environmental Impact Assessment และ IEE ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมแบบก่อสร้าง

Last updated: 2021-04-18  |  4383 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัทรับทำ EIA  และ IEE รับทำ eia หรือ Environmental Impact Assessment และ IEE ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมแบบก่อสร้าง

บริการ รับทำ eia หรือ Environmental Impact Assessment รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รับทำIEE พร้อมจัดทำแบบก่อสร้าง (ทั้งนี้ต้องดูกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัดประกอบเพิ่มเติม) 

IEE ย่อมาจาก Initial Environmental Examination  เป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารหรือดำเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

1. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือ มีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,000 ตารางเมตร

2. อาคารอยู่อาศัยรวม

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือ มีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4,000 ตารางเมตร

3. การจัดสรรที่ดิน

เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ ตามกฎหมาย ว่า ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 10 แปลง ถึง 499 แปลง ซึ่งมีเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 100 ไร่

4. อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง

ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว หรือ หลายหลังรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร

5. ท่าเทียบเรือสาธารณะสำหรับเรือประมงหรือเรือเพื่อการท่องเที่ยวขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส

 

 EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ ผลการศึกษาจัดทำเป็นเอกสาร เรียกว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” [Environmental Impact Assessment: EIA]

เป็นการก่อสร้างอาคารหรือดำเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที่อยู่ใกล้ หรือในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ที่มีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

 อาคารที่อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป (อาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพัก อาคารให้เช่าเพื่อการอยู่อาศัย หรืออาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งแยกออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว)

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน IEE และ EIA

เจ้าของโครงการต้องว่าจ้างนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA ซึ่งหลังจากได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโครงการหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของโครงการจะต้องนำรายงานไปยื่นต่อ สผ. และหน่วยงานผู้อนุญาตโครงการ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล หรือ อบต.) เป็นต้น

ขั้นตอนการทำรายงาน 

เจ้าของโครงการจะต้องทราบก่อนว่าโครงการนั้นจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม

ว่าจ้างที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ

เจ้าของโครงการส่งรายงานให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย สผ. และคณะกรรมการผู้ชำนาญการจะใช้เวลาการพิจารณารายงานฯ ตามขั้นตอนที่กำหนดไม่เกิน 75 วัน แต่หากคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม ที่ปรึกษาจะต้องใช้เวลาในการปรับแก้ และจัดส่งให้ สผ. และคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน

คำเตือน

โครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานก่อนรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบ ถือว่า ผิดกฎหมาย และจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณารายงานและขั้นตอนการพัฒนาโครงการ

หมายเหตุ

ที่ปรึกษาจะใช้เวลาในการจัดทำรายงาน EIA ประมาณ 3-8 เดือนขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ สภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น

 ราคาค่าจ้างในการจัดทำรายงาน IEE / EIA : 2557

ประเภท โรงแรม/อพาร์ทเม้นท์/คอนโด(อาคารชุด)

IEE จำนวน 10-79 ห้อง      : 500,000-600,000 บาท

EIA จำนวน 80 – 199 ห้อง  : 900,000-1,100,000 บาท

EIA จำนวน 200- 300 ห้อง : 1,200,000-1,300,000 บาท

EIA จำนวน 301 ห้องขึ้นไป : 1,400,000 บาทขึ้นไป

* คิดต่อ 1 อาคาร

กรณี 1 โครงการมีหลายอาคาร คิดเพิ่มอาคารชั้นละ 100,000 บาท

ประเภทจัดสรรที่ดิน  

IEE จำนวน 10-249 แปลง    : 500,000-600,000 บาท

EIA จำนวน 250-499 แปลง  : 900,000-1,000,000 บาท

EIA จำนวน 500 แปลงขึ้นไป : 1,100,000 บาทขึ้นไป

ประเภทโรงงาน

คิดค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ 80 บาท

สรุปคือ IEE เป็นการประเมินผลกระทบเบื้องต้น และ EIA คือ การรายงานผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการหรือกิจกรรมนั้น  ซึ่งการทำ IEE และ EIA เป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล โดยจะเสนอให้เห็นภาพของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ รวมทั้งแนะแนวทางเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจใช้ประกอบในการพิจารณาโครงการว่าสมควรให้ดำเนินการหรือไม่

และประเภทกิจการอื่นๆ ที่ต้องทำ EIA ดังไฟล์ PDF แนบนี้ คลิ๊กที่นี่ => รวมที่ต้องทำ EIA 

สนใจสอบถามบริการรับทำ บริการ บริษัทรับทำ EIA และ IEE ราคาพิเศษ พร้อมจัดทำแบบก่อสร้าง ปรึกษาฟรี

Powered by MakeWebEasy.com